Visie

De Knotwilg is een wilg die enkele jaren na te zijn geplant, op circa 1,5 – 2 m hoogte wordt afgezaagd. Daarna wordt de boom iedere 3 tot 8 jaar geknot door de nieuw uitgelopen takken weg te nemen, zodat er nieuwe takken (grienden) kunnen groeien. De wilg is het symbool van het IKC en de takken die geknot worden zijn de kinderen die wij begeleiden en na te zijn geknot een andere fase in hun ontwikkeling ingaan. De pedagogische werkers staan symbool voor de zon, water, aarde die de wilgen nodig hebben om te kunnen groeien. 

De ontwikkeling van een individu kan worden opgedeeld in verschillende dimensies. Binnen de kinderopvang richten wij ons op de sociale-, emotionele-, cognitieve- en de lichamelijke ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Daarnaast kan het betekenen dat niet elk ontwikkelingsgebied zich op hetzelfde tempo ontwikkelt. 

Het stimuleren van de ontwikkeling doen wij niet alleen. Dit doen onze PW-ers, samen met ouders, opleidingsinstituten, professionele activiteitenbegeleiders, logopedisten en andere professionals. 

Uitgangspunt
Kinderopvang Knotwilg onderscheidt drie type kinderen, namelijk; hart, hoofd en handen kinderen. Elk kind heeft van het één net iets meer dan van het ander. In de Nederlandse maatschappij hangt de mate van succesvol zijn samen met het hoofd. Kinderopvang Knotwilg is van mening dat elk kind zijn eigen terrein succesvol zal zijn. Zo kan een handenkind, indien die op de juiste wijze wordt gestimuleerd, succesvol zijn als kunstenaar of automonteur. En kan een hartkind succesvol zijn als maatschappelijk werker. De PW-ers van Kinderopvang Knotwilg zijn zich ervan bewust dat elk kind anders leert. Zij stimuleren het ontwikkelingsproces van het kind doormiddel van spel en de hun eigen interesses. Er is respect voor het eigen kunnen van een kind. 

Binnen Kinderopvang Knotwilg geloven wij in GROW. GROW vat in één woord onze kijk op opvoeden samen. GROW staat voor:

Gelijkwaardigheid: wij leren de kinderen dat wij als mens gelijkwaardig zijn aan elkaar. Dit valt niet te verwarren met gelijk zijn. Gelijkwaardig staat synoniem voor passend, geschikt en binnen onze organisatie sluiten wij niemand buiten. 

Respect: respect hebben wij voor autonomie, cultuurverschillen, denkwijze, godsdiensten en de individuele ontwikkeling.

Ontwikkeling: bij het stimuleren van de ontwikkeling richten wij ons op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Hierbij is het van belang dat de kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling en dat per kind de verschillende ontwikkelingsgebieden wordt gestimuleerd middels thema gerichte activiteiten. Naast de individuele ontwikkelingen richten de PW-ers van Kinderopvang Knotwilg zich tevens op de ontwikkeling van het kind binnen de groep. 

Welbevinden: Het welbevinden van de kinderen staat centraal. Wij geloven erin dat de ontwikkeling van een kind samenhangt met zijn of haar welbevinden en het welbevinden weer van invloed is op de ontwikkeling. Kinderopvang Knotwilg heeft als doel binnen de opvang een omgeving te creëren waarbij elk kind zich prettig, veilig en geborgen voelt. 

Doelstelling
Voor de pedagogisch onderbouwing heeft Kinderopvang Knotwilg gekozen voor de volgende opvoedingsdoelen:

 • Het bieden van thema- en ontwikkelingsgerichte activiteiten, waarbij spel het uitgangspunt is;
 • Kinderen moeten zich bij ons prettig, veilig en geborgen voelen;
 • De emotionele-, sociale- en motorische ontwikkeling van de kinderen stimuleren door middel van zang, taal, voorlezen, theater, sport en spel, dans en creativiteit;
 • De kinderen de kans bieden normen en waarden eigen te maken;
 • De taalontwikkeling te stimuleren aan de hand van SLO-doelstelling.
 • Respect leren hebben voor mensen, dieren, milieu, maar voornamelijk verschillen. Wat maakt ons anders? En
 • De samenwerking met ouders en partners vergroten.

Vanuit verschillende aandachtsgebieden zijn deze doelen door Kinderopvang Knotwilg opgenomen in het beleidsplan:

 • Vanuit de positie als PW-ers naar kinderen;
 • Vanuit de positie van PW-ers naar ouders;
 • Vanuit de positie van PW-ers naar elkaar;
 • Vanuit een signalerende rol en preventieve rol. Hierbij is samenwerking met de scholen, de gemeente, ouders en andere externe partijen van cruciaal belang. 

Naast de hierboven genoemde opvoedingsdoelstellingen zien wij de kans binnen het kinderdagverblijf om vroegtijdig achterstanden te signaleren en/of te voorkomen en om bij kinderen met een voorsprong gerichtere uitdaging aan te bieden. Deze kans grijpen wij door het pedagogisch handelen van de PW-er te verrijken door het aanbieden van de juiste scholing, het werken met de VVE methode Piramide, netwerkbijeenkomsten en te werken met organisaties als het Ouder- en Kindteam, Logopedie, Alert 4 You en Okido. Alert 4 You en Okido zijn organisaties die zich richten op het verbeteren van het pedagogisch handelen bij kinderen met opvallend gedrag.

Samenwerkende partners

Kinderopvang Knotwilg is de zusterorganisatie van de reeds bestaande kinderopvangorganisaties De Blokkenhut, Buddies, Sam & Kids en Het Ruytertje.