Personeel

De kwaliteit van onze organisatie wordt vooral gevormd door de pedagogische medewerkers. Zij spelen een belangrijke rol bij de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogische medewerkers bieden als volwassenen de mogelijkheden en uitdagingen aan kinderen om zich in meer of mindere mate te ontplooien en hun eigen weg te zoeken in de buitenschoolse opvang en in de samenleving. Zij zijn ook degenen die de veiligheid bewaken en samen met de kinderen zorgen voor een prettige sfeer in de groep.

De pedagogische medewerkers hebben een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Alle kinderen worden behandeld met respect en krijgen aandacht. Daarnaast luisteren en kijken de pedagogische medewerkers goed naar de signalen die de kinderen uitzenden, zijn zij positief ingesteld en besteden zij aandacht aan de emotionele gevoelens, zoals verdriet en plezier.

De rol van de pedagogische medewerker varieert binnen Kinderopvang Knotwilg. Afhankelijk van de situaties nemen zij verschillende rollen aan. Een pedagogische medewerker kan in één situatie meedoen aan de activiteiten en in andere situaties observeren, stimuleren, bemiddelen en corrigeren zij.

Alle pedagogische medewerkers van Kinderopvang Knotwilg zijn in het bezit van de benodigde beroepskwalificaties en een Verklaring omtrent Gedrag die niet ouder is dan 2 maanden bij indiensttreding.

Ratio Pedagogische medewerker- kind

Binnen Kinderopvang Knotwilg is een pedagogisch medewerker van de BSO verantwoordelijk voor maximaal 10 kinderen en van het KDV voor 8 kinderen vanaf 2 jaar.

Opleidingsniveau en scholing

Alle pedagogische medewerkers hebben een opleiding gevolgd en afgerond conform de eisen van de CAO Kinderopvang. De opleidingen variëren van Sociaal Pedagogische Werker tot opleidingen met een sociaal-culturele, sport en lichamelijke opvoeding. Kinderopvang Knotwilg organiseert 3 keer per jaar een studiedag voor al haar medewerkers. De pedagogische medewerkers hebben daarnaast de mogelijkheid om competentie gerichte opleidingen te volgen.

Stagiaires en Pedagogische medewerkers in opleiding

Kinderopvang Knotwilg is door S-BB erkend als leerbedrijf. Stagiaires en pedagogische medewerkers in ontwikkeling kunnen binnen Kinderopvang Knotwilg passende praktijkervaring opdoen en zijn verzekerd van een goede begeleiding.

Een pedagogisch medewerker in opleiding (BBL-er) wordt in het eerste jaar van de opleiding als derde medewerker (boventallig) ingezet op een groep (CAO-artikel 26b). Bij een positieve beoordeling kan de BBL-er in het tweede leerjaar, geleidelijk aan, vaker ingezet worden als tweede pedagogisch medeweker op een groep. Vanaf het derde leerjaar is het mogelijk dat de BBL-er voor 100% wordt ingezet. De pedagogisch medewerkers in opleiding worden ook dan nog begeleid door de werkvloer- en praktijkbegeleider.